RODO dzierżawy, umowy

Każda ze Stron, działając na mocy art. 13 RODO, informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych – po Stronie Zamawiającego – jest Dzierżawca
 2. Administratorem Danych Osobowych – po Stronie Wykonawcy – jest Wydzierzawiający;
 3. Dane osobowe przez każdą ze Stron będą przetwarzane w celu:
  1. zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
  2. przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
  3. przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
  4. Strony będą przetwarzały dane osobowe zwykłe w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów dane osobowe w nich zawarte;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez każdą ze Stron jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron wskazuje się konieczność zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym dana Strona będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Strony mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych wzajemnie przetwarzanych dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Strony mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 11. Żadna ze Stron nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
 12. Strona zobowiązuje się poinformować w imieniu drugiej Strony wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Stronę do realizacji Umowy, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
  1. fakcie przekazania danych osobowych drugiej Stronie;
  2. przetwarzaniu danych osobowych przez drugą Stronę.

Na mocy art. 14 RODO, Strona zobowiązuje się wykonać, w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa powyżej, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, wskazując jednocześnie tym osobom Stronę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponować będzie druga Strona.

Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa powyżej.