POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU AGLAR

SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

LOGOWANIE PRZEZ FACEBOOK

LOGOWANIE PRZEZ GOOGLE I FACEBOOK

FORMUŁA ZAKUPOWA ”KUP Z TWISTO”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGLAR Spółka Cywilna J. Barć, R. Wienzek (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: 40-040 Katowice), NIP spółki cywilnej 634-025-04-08, REGON spółki cywilnej  003553946, adres poczty elektronicznej: aglar@aglar.pl, numer telefonu: (032) 258 08 08, tj:

Jarosław Barć prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGLAR Spółka Cywilna J. Barć, R. Wienzek (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Lompy 2, 40-040 Katowice) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6341676606 , REGON 366277519;

Robert Wienzek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGLAR Spółka Cywilna J. Barć, R. Wienzek (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Lompy 2, 40-040 Katowice) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9541374461, REGON  273522008.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://uodo.gov.pl/404

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. a) zawieranie umów z Administratorem – nie podanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 2. b) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 5. e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochronę przedniedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Siła Wyższa, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnosci (związane np. ze zmianami przepisów prawnych, rozwoju technologii internetowej). Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

2.3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

2.4. Podanie przez użytkownika strony danych, które nie są obowiązkowe, lub nadmiaru danych następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. W tej sytuacji przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.  Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w czasie:

 1. a) w celu: wykonania umowy sprzedaży, lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, rozpatrzenia reklamacji (Artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie.
 2. b) celem: archiwalnym i dowodowym, badanie satysfakcji klienta, w celu wysłania Newslettera, obsługi fanpage na portalu Facebook pod nazwą AGLAR i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
 3. c) w celu: marketingu bezpośredniego, kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty, zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych prze Administratora, wypełnienie ankiety, oraz kontakt poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook z wiadomościami o nowościach i promocjach (Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych.
 4. d) w celu: wyrażenia opinii przez Klienta o zawartej umowie sprzedaży, udzielenia rabatu, poinformowania o promocjach, ofertach (Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii). Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii.
 5. e) w celu: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator a także jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć.
 6. f) w celu: korzystania ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania (Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 7. g) celem: prowadzenia statystyk oraz analiz ruchu w Sklepie Internetowym (Artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
 8. h) celem: wystawienia faktury, rachunku i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie (Artykuł 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa).
 9. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2 Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.3.4  dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

4.3.6.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

Dane Użytkownika zgodnie z powyższym mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich odbiorcom, którzy gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych (np. z uwagi na korzystanie z Google, Facebook).  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców usług dostępnych na ich stronach internetowych i należy każdorazowo zapoznać się z ich Polityką Prywatności w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

5.5. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane za strony internetowe, do których na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych otwierający się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności lub Regulaminem tych stron.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

6.7. Prawo do bycia zapomnianym, jeżeli przetwarzanie przestanie być aktualne według obowiązujących przepisów prawa.

Administrator podkreśla, że uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do każdej czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Uprawnienie nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (zgodnie z RODO).

 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.  Pliki Cookies („ciasteczka”) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

 1. Ze względu na ich dostawcę:

– własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora)

– należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

 

 1. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

– sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej)

– stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

 

III. Ze względu na cel ich stosowania:

– niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

– funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

– analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

– marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe.

 

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

– identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

– zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

– zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

– dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

– remarketingu –  badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Cloud Poland Sp. z o.o.  oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4   Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

– W przeglądarce Chrome: w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

– W przeglądarce Firefox: w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

– W przeglądarce Internet Explorer: kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

– W przeglądarce Opera: w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

– W przeglądarce Safari:  kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

– Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na stronach w przeglądarce: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Micorsoft Ege. Linki do stron:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

 

7.7.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Poland Sp. z o.o. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8.         Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Poland Sp. z o.o.. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa  pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.         Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. LOGOWANIE PRZEZ FACEBOOK

8.1  AGLAR daje użytkownikowi możliwość zalogowania się do usługi poprzez konto na Facebooku (tzw. funkcja Facebook-Connect). Facebook-Connect jest usługą sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Skorzystanie z tej opcji powoduje, że dodatkowa rejestracja w AGLAR nie jest konieczna. W celu zalogowania się, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Facebooka, gdzie może się zalogować za pomocą swoich danych użytkownika. W ten sposób profil na Facebooku i usługa AGLAR zostają ze sobą połączone. Dzięki temu połączeniu AGLAR automatycznie otrzymuje od Facebooka informacje, na których przekazanie użytkownik się zgodził (np. imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, lista znajomych). Te informacje wykorzystujemy do identyfikacji użytkowników w ramach korzystania z AGLAR.

8.2 Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO.

8.3 Więcej informacji o Facebook-Connect oraz ustawieniach prywatności można znaleźć w treści informacji o ochronie danych: www.facebook.com/about/privacy.

8.4 Administratorem danych osobowych na stronie fanpage Aglar jest: Robert Wienzek, Jarosław Barć.

8.5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, który dobrowolnie decyduje się na polubienie i obserwowanie fanpage Aglar. W każdej chwili Użytkownik może przestać obserwować oraz przestać „lubieć” fanpage.

8.6. Administrator widzi dane osobowe, które użytkownik umieszcza jako publiczne. Przetwarzanie danych  dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach regulaminu Facebook.

8.7. Dane Użytkownika mogą być profilowane, ale nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

8.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez innych użytkowników, czytelników strony i fanpage, oraz zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy SPAM, obraźliwych, wulgarnych, o treści niezgodnych z prawem i zawierających linki do innych stron umieszczonych bez zgody Administratora.

 1. LOGOWANIE PRZEZ GOOGLE

9.1 AGLAR daje użytkownikowi możliwość zalogowania się do usługi poprzez konto Google (tzw. funkcja Google-Connect). Google-Connect jest usługą Google, dostarczanej przez firmę Google Poland Sp. z o.o. („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Skorzystanie z tej opcji powoduje, że dodatkowa rejestracja w AGLAR nie jest konieczna. W celu zalogowania się, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Google, gdzie może się zalogować za pomocą swoich danych użytkownika. W ten sposób profil Google i usługa AGLAR zostają ze sobą połączone. Dzięki temu połączeniu AGLAR automatycznie otrzymuje od Facebooka informacje, na których przekazanie użytkownik się zgodził (np. imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, lista znajomych). Te informacje wykorzystujemy do identyfikacji użytkowników w ramach korzystania z AGLAR.

9.2 Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

9.3 Więcej informacji o Google-Connect oraz ustawieniach prywatności można znaleźć w treści informacji o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy

 1. FORMULARZE

9.1. Administrator może zastosować formularze w ramach Strony: Formularz Kontaktowy, zapisu na Newsletter, oraz umożliwiający pozostawienie komentarza.

9.2. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu.  Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych oraz handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).  Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku braku aktywności przez Użytkownika prze okres jednego roku od rozpoczęcia świadczenia usługi.

9.3. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt drogą elektroniczną z Administratorem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adres e-mail, a także treść wiadomości przetwarzane są prze Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po jego zakończeniu mogą być archiwizowane (prawnie uzasadniony interes Administratora).

9.4. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – dane w formularzu Użytkownik podaje dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (imię, nazwisko, e-mail, IP).  Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu i wyświetlania avatara Użytkownika. Nie jest udostępniany podmiotom trzecim.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób lub Administratora. Administrator nie wyraża kopiowania tych treści bez uprzedniej i wyraźnej zgody.

11.2. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują np. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi służą do administrowania Stroną, ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

11.2 W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – aglar@aglar.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2021